www.64222.com

www.64222.com
2018年12月 www.64222.com > 企业内刊

设备充电应设置专用区域

清扫机、电动小火车、电瓶车、对讲机、传菜机等设备都需要充电。充电过程中易引发火情,各地运营公司要严格执行以下管控要求:

1.有充电需求的商户均应设置专用充电区域,并设置醒目的安全标识。

2.不能使用24小时电源线路充电。

3.充电区域须设置在烟感、喷淋保护范围内,视频监控范围内。

4.充电设备周边用不燃材料进行防火分隔,1米内严禁堆放可燃物。                                                                                

5.组织各地公司员工和商户人员开展用电(含充电)安全培训。

6.仅限营业期间充电,闭店后严禁充电,商户要安排专人管理,在充电区域设立巡检表,由商户管理人员每日下班前检查充电设备断电情况。

7.三关一锁记录,记录应包含专用充电区域,商户自设的办公区、隔间。

返回顶部